Assurant

GEBRUIKSVOORWAARDEN WEBSITE

Deze website is eigendom van en wordt aangeboden door Assurant Europe Services B.V, met als postadres Paasheuvelweg 1, 1105 BE Amsterdam, Nederland. Assurant Europe Services B.V en de bedrijven die op deze site verschijnen, zijn lid van de Assurant, Inc. bedrijvengroep (gezamenlijk "Assurant-bedrijven", "wij", "onze" of "ons" of afzonderlijk "Assurant-bedrijf"). We verwachten dat elke bezoeker ("Gebruiker", "u" of "uw") van deze internetwebsite op het World Wide Web ("Site") zich houdt aan de volgende Algemene voorwaarden, die mogelijk zijn herzien sinds u deze site voor het laatst hebt bezocht.

 

Leest u deze Algemene voorwaarden zorgvuldig door voordat u deze site gebruikt. Door deze site te bezoeken, erkent elke gebruiker dat hij of zij alle voorwaarden heeft gelezen, begrepen en aanvaardt.  Elke gebruiker is gebonden aan eventuele herzieningen van deze algemene voorwaarden en dient bij elk bezoek deze pagina te bezoeken om de huidige algemene voorwaarden te bekijken. Als de gebruiker niet akkoord gaat met alle algemene voorwaarden, mag hij of zij deze site niet gebruiken.

 

Ter informatie;

De hierin opgenomen informatie is niet bedoeld als een aanbod tot verkoop of een uitnodiging in verband met een product of dienst. Het wordt uitsluitend verstrekt voor algemene informatieve doeleinden. Elk verzekeringsproduct of niet-verzekeringsproduct dat op deze site wordt beschreven, kan uitsluitingen, beperkingen, verlagingen van uitkeringen en voorwaarden hebben waaronder het van kracht kan blijven of kan worden stopgezet. Raadpleeg voor meer informatie de polis of het contract waarnaar wordt verwezen. De algemene informatie over de producten en diensten geldt alleen voor Nederland.  De producten en services zijn mogelijk niet beschikbaar op andere locaties.

 

Assurant Verzekeringsmaatschappijen doen geen uitspraken over de financiële of andere geschiktheid van een product of dienst die op deze site wordt beschreven voor een gebruiker.

 

Beperkingen van het gebruik van de Website;

Tenzij anders vermeld, zijn de Website en de informatie, materialen en inhoud die erop wordt weergegeven (de "Inhoud") uitsluitend voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Door toegang te verkrijgen tot en gebruik te maken van de Website, stemt u ermee in dat u niet:

 • Gebruik de site op een manier die het gebruik van of de beveiliging van de website of de apparaten van andere gebruikers kan beschadigen, overbelasten of verstoren, of de werking van software, hardware of telecommunicatieapparatuur kan beschadigen, verstoren of beperken.
 • Pogingen om ongeoorloofde toegang te krijgen tot de website, gerelateerde websites of andere accounts, computersystemen of netwerken die met de website zijn verbonden, door middel van hacking, wachtwoordmining of enig andere ongeoorloofde toegang.
 • Materialen, transfers of informatie verkrijgen, ontcijferen of proberen te verkrijgen op een manier die niet via de website beschikbaar zijn gesteld, mede door informatie over anderen te verzamelen, zoals e-mailadressen.
 • Misbruik maken van de website door bewust virussen, Trojan horses, worms, logic bombs of ander materiaal te introduceren dat kwaadaardig of technologisch schadelijk is;
 • De website in licentie geven, overdragen, toewijzen of anderszins commercieel exploiteren aan derden, anders dan toegestaan ​​in deze Algemene voorwaarden;
 • Transfer van materiaal dat lasterlijk of anderszins aanstootgevend is in verband met het gebruik van de site, noch de site of enige locatie-informatie die erop wordt weergegeven, gebruiken om andere gebruikers te stalken, lastig te vallen, te misbruiken, te belasteren, te bedreigen of te bedriegen of andere gebruikers gegevens te verzamelen, te proberen locatie- of persoonlijke informatie over anderen te verzamelen of op te slaan;
 • Materiaal uploaden of opslaan dat onwettig, illegaal of op enigerlei wijze lasterlijk of schadelijk is of lijkt te zijn, of dat inbreuk maakt op andermans recht op privacy, vertrouwelijkheid of auteursrechten, handelsmerken of enig ander intellectueel eigendom van derden. Eigendomsrechten
 • De website of de inhoud ervan anderszins gebruiken op een onwettige manier, voor een onwettig doel of op een manier die niet in overeenstemming is met deze Algemene voorwaarden, of frauduleus of kwaadwillig handelen bij het gebruik van de website of de inhoud ervan.

   

  Als u deze beperkingen overtreedt, behouden wij ons het recht voor om uw toegang tot de website in te trekken en/of uit te schakelen.

 

Onze aansprakelijkheid jegens u voor de website;

We geven geen garanties of verklaringen, expliciet of impliciet, dat:

 • de website foutloos of ononderbroken zal werken of dat gebreken zullen worden verholpen,
 • de website en/of zijn server zal vrij zijn van virussen en/of andere schadelijke componenten,
 • alle informatie die via de website wordt verzonden, is veilig voor verlies, of
 • de website en/of de inhoud juist, volledig, actueel of geschikt is voor uw doeleinden.

U stemt ermee in dat, voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, uw enige en exclusieve rechtsmiddel voor eventuele problemen of ontevredenheid met de website of de inhoud is om te stoppen met het gebruik van de website en enige inhoud.

We sluiten onze wettelijke aansprakelijkheid met betrekking tot de website en inhoud op geen enkele manier uit of beperken deze niet: (a) voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid of de nalatigheid van ons personeel; (b) voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken; of (c) waar het anderszins onwettig zou zijn om dit te doen.

 

We kunnen naar eigen inzicht de website en/of een deel ervan op elk moment wijzigen, opschorten of beëindigen om zakelijke of operationele redenen.

 

Copyright, handelsmerken en servicemerken

Alle inhoud op deze website wordt beschermd door toepasselijke auteursrechtwetten. Het is gebruikers verboden om enige inhoud op deze website voor commerciële of openbare doeleinden te wijzigen, kopiëren, verspreiden, verzenden, weergeven, publiceren, verkopen, licentiëren, afgeleide werken te creëren of te gebruiken. De handelsmerken, logo's en servicemerken (de "Merken") die op deze website worden weergegeven, zijn eigendom van Assurant-bedrijven of gelieerde ondernemingen (gezamenlijk "Assurant"). Het is gebruikers verboden de Merken voor welk doel dan ook te gebruiken zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Assurant.

 

Eigendom en uw gebruik van de Inhoud

De website en de inhoud ervan, inclusief maar niet beperkt tot tekst, foto's, afbeeldingen, video- en audiomateriaal, software, Assurant-logo's, titels, karakters, namen en pictogrammen, zijn eigendom van of in licentie gegeven aan Assurant, Inc. of haar dochterondernemingen of gelieerde ondernemingen en beschermd door copyright, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten over de hele wereld. Het plaatsen van informatie en materiaal op deze site vormt geen verklaring van afstand door Assurant of een van hun licentiegevers van rechten op dergelijk materiaal en draagt ​​geen rechten over aan een gebruiker van deze site. Alle rechten zijn voorbehouden en u mag de Intellectuele Eigendom alleen gebruiken zoals uiteengezet in deze Algemene Voorwaarden.

 

U mag uittreksels bekijken en downloaden en een redelijk aantal pagina's van de Site afdrukken, uitsluitend voor uw persoonlijke of interne, niet-commerciële doeleinden, op voorwaarde dat (a) dergelijke pagina's niet worden gewijzigd, en (b) deze pagina en enige kennisgeving in dergelijke Bij dergelijke opgeslagen, gereproduceerde of gedistribueerde pagina's zijn pagina's met betrekking tot gebruik of eigendom opgenomen. U mag geen illustraties, logo's, foto's, video- of audiosequenties of grafische afbeeldingen afzonderlijk van begeleidende tekst gebruiken. Onze status (en die van geïdentificeerde bijdragers) als auteurs van inhoud moet altijd worden erkend.

 

Links;

Assurant-bedrijven verbieden caching, hyperlinks naar deze site en framing van diensten, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Assurant.

 

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites die worden beheerd door, eigendom zijn van of worden onderhouden door andere partijen dan Assurant. Dergelijke hyperlinks worden uitsluitend voor het gemak aangeboden. Assurant, Inc of haar dochterondernemingen of gelieerde ondernemening hebben geen controle over dergelijke websites en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan. Wanneer u deze links activeert, verlaat u de website. We onderschrijven of nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud op websites van derden, of de beschikbaarheid van die websites, en we zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of enige schade die u lijdt door het gebruik van die websites. Als u besluit gelinkte websites te bezoeken, doet u dit op eigen risico. Raadpleeg de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid op die websites voor meer informatie over het gebruik van die websites.

 

E-mailgebruik

Hoewel we de privacy van individuele e-mailgebruikers willen aanbevelen, kunnen we de veiligheid of privacy van uw e-mailverzending naar ons of naar anderen vanaf deze site niet garanderen. U dient te overwegen of het gepast is om e-mail te gebruiken om ons vertrouwelijke berichten of informatie te sturen. U draagt​​alle verantwoordelijkheid voor Uw gebruik van e-mail. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor uw acties of gevolgen die voortvloeien uit uw gebruik van e-mail, inclusief maar niet beperkt tot verkeerd geadresseerde, verloren of niet-bezorgde e-mailberichten.

 

Toegang tot een wachtwoord beveiligde of beveiligde gebieden

Toegang tot en gebruik van met een wachtwoord beveiligde of beveiligde gedeelten van deze site zijn beperkt tot geautoriseerde personen. Elke Gebruiker die zonder toestemming dergelijke gebieden betreedt of probeert te betreden, kan worden vervolgd.

 

Toekomstgerichte verklaringen

Deze website bevat "toekomstgerichte verklaringen" die verwachtingen uitdrukken over toekomstige gebeurtenissen en/of resultaten. Alle verklaringen die zijn gebaseerd op toekomstige verwachtingen in plaats van op historische feiten, zijn toekomstgerichte verklaringen die een aantal risico's en onzekerheden inhouden, en er kan geen garantie worden gegeven dat dergelijke verklaringen correct zullen blijken te zijn.

 

Wijzigingen in de algemene voorwaarden

Verzekeringsmaatschappijen behouden zich het recht voor om deze Algemene voorwaarden te allen tijde te herzien en gebruikers worden geacht op de hoogte te zijn van en gebonden te zijn aan eventuele wijzigingen in deze Algemene voorwaarden telkens wanneer u deze site bezoekt.

 

Schendingen van de algemene voorwaarden

Assurant-bedrijven behouden zich het recht voor om elk rechtsmiddel te zoeken voor elke schending van deze Algemene voorwaarden, inclusief het recht om de toegang vanaf een bepaald internetadres tot deze site te blokkeren.

 

Hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken

Voor informatie over onze privacy in uitvoering, zie onze Privacyverklaring.

 

Gebruiksvoorwaarden voor gedeeltelijke ongeldigheid

In het geval dat enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard, zal deze worden verwijderd of vervangen. Een dergelijke nietigverklaring heeft in ieder geval geen invloed op de overige bepalingen van deze voorwaarden.

 

Wet en regelgeving

Deze website is gericht op inwoners van Nederland. De toegang tot en het gebruik van deze site is onderworpen aan de Nederlandse wetgeving, en alle vragen of geschillen die ontstaan ​​in verband met deze toegang en dit gebruik zijn onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de Nederlandse rechtbanken (indien van toepassing).

 

Neem contact met ons op

Om contact met ons op te nemen, kunt u een e-mail sturen via de site door hier te klikken.

 

Bijgewerkt; Maart 2023