Assurant

Voorwaarden voor het gebruik van de website

GELIEVE DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN AANDACHTIG TE LEZEN ALVORENS DEZE SITE TE GEBRUIKEN

Wie we zijn en hoe u contact met ons op kunt nemen

Wie we zijn en hoe u contact met ons op kunt nemen

thewarrantygroup.eu is een site die wordt beheerd door TWG Services Limited ("wij" of "ons"). Wij zijn geregistreerd in Engeland en Wales onder ondernemingsnummer 1883565 en hebben onze maatschappelijke zetel te TWENTY Kingston Road, Staines-upon-Thames, Surrey TW18 4LG. Ons belangrijkste handelsadres is The Aspen Building, Floor 2, Mitcheldean, Gloucestershire, GL17 0AF. Ons BTW-nummer is GB896118291.

We staan onder toezicht van de Financial Conduct Authority.

U kunt ons contacteren via e-mail op EU.DPO@thewarrantygroup.com of onze klantenservice bellen op 01594 863000.

Door onze site te gebruiken accepteert u deze voorwaarden

Door onze site te gebruiken, bevestigt u dat u deze gebruiksvoorwaarden accepteert en dat u ermee instemt deze na te leven.

Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, mag u onze site niet gebruiken.

Wij raden u aan een exemplaar van deze voorwaarden af te drukken voor toekomstig gebruik.

Er zijn andere voorwaarden die op u van toepassing kunnen zijn

Deze gebruiksvoorwaarden verwijzen naar de volgende aanvullende voorwaarden, die ook van toepassing zijn op uw gebruik van onze site:

Ons Privacybeleid, dat de voorwaarden bepaalt waaronder we alle persoonlijke gegevens verwerken die we van u verzamelen, of die u ons verstrekt. Door gebruik te maken van onze site stemt u in met deze verwerking en garandeert u dat alle door u verstrekte gegevens juist zijn.

Ons Cookiebeleid, dat informatie over de cookies op onze site bevat.

Onze site is alleen voor gebruikers in de Europese Unie (EU)

Onze site richt zich tot mensen die in de EU wonen. Wij verklaren niet dat inhoud beschikbaar op of via onze site geschikt is voor gebruik of beschikbaar is op andere locaties.

Hoe u materiaal op onze site mag gebruiken

Wij zijn de eigenaar of licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten op onze site, en op het materiaal dat erop wordt gepubliceerd. Deze werken zijn wereldwijd beschermd door auteursrechtwetten en -verdragen. Alle dergelijke rechten zijn voorbehouden.

U mag één kopie afdrukken en fragmenten downloaden van alle pagina's van onze site voor persoonlijk gebruik en u mag de aandacht van anderen binnen uw organisatie vestigen op inhoud die op onze site wordt geplaatst.

U mag de papieren of digitale kopieën van het materiaal dat u hebt afgedrukt of gedownload op geen enkele manier wijzigen en u mag geen illustraties, foto's, video- of audio-opnames of afbeeldingen gebruiken die losstaan van de begeleidende tekst.

Onze status (en die van eventuele geïdentificeerde medewerkers) als de auteurs van inhoud op onze site moet altijd worden erkend.

U mag geen enkel deel van de inhoud van onze site voor commerciële doeleinden gebruiken zonder hiervoor een licentie te hebben verkregen van ons of onze licentiegevers.

Als u in strijd met deze gebruiksvoorwaarden een deel van onze site afdrukt, kopieert of downloadt, vervalt uw recht om onze site te gebruiken onmiddellijk en moet u, naar onze keuze, kopieën van het door u gemaakte materiaal retourneren of vernietigen.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor virussen en u mag deze niet introduceren

U bent verantwoordelijk voor het configureren van uw informatietechnologie, computerprogramma's en platform om toegang te krijgen tot onze site. U dient uw eigen virusbeveiligingssoftware te gebruiken.

U mag geen misbruik maken van onze site door bewust virussen, trojanen, wormen, logic bombs of ander materiaal te introduceren dat kwaadaardig of technologisch schadelijk is. U mag niet proberen ongeoorloofde toegang te verkrijgen tot onze site, de server waarop onze site is opgeslagen of een server, computer of database die met onze site is verbonden. U mag onze site niet aanvallen met een denial-of-service-aanval of een gedistribueerde denial-of-service-aanval. Door deze bepaling te overtreden, zou u een strafbaar feit plegen op grond van de Computer Misuse Act 1990. We zullen dergelijke schendingen melden aan de relevante wetshandhavingsautoriteiten en we zullen met deze autoriteiten samenwerken door uw identiteit aan hen bekend te maken. In het geval van een dergelijke schending, zal uw recht om onze site te gebruiken onmiddellijk ophouden.

In welk land is de wetgeving van toepassing op eventuele geschillen?

Als u een consument bent, dient u er rekening mee te houden dat deze gebruiksvoorwaarden, het onderwerp en de totstandkoming ervan, worden beheerst door Engels recht. U en wij komen allebei overeen dat de rechtbanken van Engeland en Wales exclusieve rechtsbevoegdheid zullen hebben, behalve dat als u ingezetene bent van Noord-Ierland u ook rechtszaken kunt aanspannen in Noord-Ierland, en als u ingezetene bent van Schotland, u ook rechtszaken kunt aanspannen in Schotland.

Als u een bedrijf bent, worden deze gebruiksvoorwaarden, het onderwerp en de totstandkoming ervan (en eventuele niet-contractuele geschillen of vorderingen) beheerst door Engels recht. We stemmen allebei in met de exclusieve jurisdictie van de gerechtshoven van Engeland en Wales.

Onze handelsmerken zijn gedeponeerd

De Warranty Group® en het TWG-logo zijn in het Verenigd Koninkrijk gedeponeerde handelsmerken van The Warranty Group, Inc. U mag ze zonder onze toestemming niet gebruiken, tenzij ze deel uitmaken van het materiaal dat u gebruikt, zoals toegestaan onder "Hoe u materiaal op onze site mag gebruiken". Alle andere handelsmerken op deze site zijn het eigendom van hun eigenaren en mogen niet worden gebruikt zonder toestemming.