Assurant

Privacy Verklaring

Deze website https://www.assurantnederland.nl wordt beheerd door Assurant Europe Services B.V, Paasheuvelweg 1, 1105 BE Amsterdam, Nederland onderdeel van Assurant, Inc. (hierna "Wij", "Ons", "Onze" of "Bedrijf").  Assurant is de verwerkingsverantwoordelijk  van uw persoonsgegevens in de context van deze website.

Deze Privacyverklaring ("Verklaring") beschrijft hoe Wij gegevens  met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare persoon ("Persoonsgegevens") zullen verwerken en beschermen wanneer u Onze website gebruikt. Uw persoonsgegevens zal worden bewaard en gebruikt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens (de "toepasselijke wetgeving").

Deze Verklaring is van toepassing op de Service die op de Website wordt aangeboden en weerspiegelt niet noodzakelijkerwijs gegevens die worden verwerkt  via andere diensten die Wij aanbieden of websites die Wij exploiteren of het verzamelen van  gegevens via offline middelen. Om de persoonsgegevens die worden verwerkt door andere services te bekijken, raadpleegt u de Privacy Verklaring die bij elke services wordt verstrekt.

Als u vragen hebt met betrekking tot uw privacy, neem dan contact met ons op via de contactgegevens onderaan deze Verklaring.

1. Persoonsgegevens die we verzamelen
We verzamelen uw persoonsgegevens  in de volgende situaties:

 • Wanneer u met ons communiceert of contact met ons opneemt voor klantenondersteuning
 • Wanneer u ons een e-mail stuurt via onze contactpagina, verzamelen we gegevens die u ons verstrekt in uw communicatie (zoals de vraag of het probleem dat u hebt gesteld).
 • Wanneer u toegang krijgt tot de Service

We verzamelen gegevens over apparaten die worden gebruikt om toegang te krijgen tot onze website (inclusief IP-adres). Daarnaast gebruiken we cookies en vergelijkbare technologieën om gegevens te verzamelen over hoe u onze service gebruikt en navigeert (bijvoorbeeld de pagina's die u bekijkt en links waarop u klikt). We gebruiken cookies om ons te helpen u te herkennen, uw ervaring te verbeteren, de veiligheid te verhogen en het gebruik en de effectiviteit van onze diensten te meten. Voor meer gegevens over de cookies die we gebruiken op de Service, raadpleegt u Onze Cookieverklaring.

2. Doeleinden en wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om te reageren op een verzoek van u ingediend via de contactpagina van deze website.
 • Om onze dienstverlening uit te voeren en onze legitieme belangen na te streven, in het bijzonder om:
  • Te reageren op eventuele opmerkingen of klachten die u ons stuurt;
  • Ons te helpen voorkeuren en trends bij te houden en te analyseren, mogelijke nieuwe functies, functionaliteit en diensten te evalueren en onze website te verbeteren.
  • U op de website te herkennen, uw ervaring te verbeteren, de beveiliging van onze netwerken en systemen te verbeteren en het gebruik en de effectiviteit van onze website te meten.
  • Klachten te onderzoeken die van u of van anderen zijn ontvangen over de website of onze producten en diensten. We gebruiken deze persoonsgegevens ook om potentiële problemen (bijvoorbeeld problemen met deze website) en trends bij te houden om u beter van dienst te kunnen zijn;
  • Beslissingen te nemen over reorganisaties of de verkoop  van het geheel of een deel van ons bedrijf; en
 • Wanneer u ons toestemming geeft:
  • We plaatsen cookies en gebruiken vergelijkbare technologieën in overeenstemming met onze cookieverklaring en de informatie die aan u wordt verstrekt wanneer die technologieën worden gebruikt.
  • Bij andere gelegenheden waar we u om toestemming vragen, zullen we de gegevens gebruiken voor het doel dat we op dat moment uitleggen.
  • Waar we op uw toestemming vertrouwen, kunt u die toestemming altijd intrekken door gebruik te maken van het mechanisme dat u is beschreven op het moment dat uw toestemming werd verkregen, of door contact met ons op te nemen.
 • Naleving van wettelijke verplichtingen
  • In antwoord op verzoeken van overheidsinstanties of wetshandhavingsinstanties die een onderzoek uitvoeren;
  • Naleving van anti-witwasregelgeving en bestrijding van terrorismefinanciering
  • Reageren op klachten wanneer wij wettelijk of reglementair verplicht zijn om zich te houden aan een klachtenbehandelingsprocedure;
  • Fraudepreventiedoeleinden en andere wettelijke verplichtingen, waaronder het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van een rechtsvordering.
  • Nalevings-, regelgevings- en onderzoeksdoeleinden (bijvoorbeeld diefstal- en fraudeonderzoeken) indien noodzakelijk (inclusief openbaarmaking van dergelijke informatie in verband met juridische procedures of rechtszaken).

3. Met wie we uw persoonsgegevens delen
Uw persoonsgegevens kunnen op een need-to-know-basis gedeeld worden met de volgende derden:

 • Onze Bedrijf: We kunnen uw persoonsgegevens delen met ons moederbedrijf, Assurant, Inc. en gelieerde ondernemingen om te reageren op uw vragen.
 • Onze dienstverleners: We hebben externe bedrijven in dienst om de Service te faciliteren (bijvoorbeeld klantenondersteuning, applicatie- of databasehosting, ontwikkeling, logistiek, analyse).  Deze derden hebben beperkte toegang tot uw persoonsgegevens om deze taken namens ons uit te voeren en zijn aan ons verplicht. We geven dergelijke derden geen toestemming om persoonsgegevens openbaar te maken of te gebruiken voor andere doeleinden dan we hebben afgesproken.
 • Overheidsinstanties: We kunnen uw persoonsgegevens openbaar maken als dit nodig is voor de bovenstaande doeleinden, als dit wettelijk verplicht is of vereist is voor de wettelijke bescherming van onze legitieme belangen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.  Als onderdeel van de preventie van de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, kunnen deze gegevens ook worden gedeeld tussen de juridische entiteiten van de ons Bedrijfie zich binnen en buiten de Europese Unie kunnen bevinden, om hun lokale screeningprocessen te verrijken en een gemeenschappelijke aanpak te implementeren voor de classificatie van klantrisico’s voor ons hele Bedrijf.
 • Andere categorieën ontvangers: We kunnen uw persoonsgegevens ook delen in het kader van de verkoop van een deel of het geheel van onze activiteiten, een overname of waar vereist door de wet, zoals in het kader van een rechtszaak of om te voldoen aan een gerechtelijk bevel.

4. Waar uw gegevens worden verwerkt
Bij het leveren van de Service, kunnen uw persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte worden verwerkt in landen die niet worden geacht een adequaat niveau van bescherming van persoonsgegevens te waarborgen. We zullen ervoor zorgen dat er passende standaardcontractbepalingen zijn voor landen met privacywetten die geen adequate bescherming bieden. We kunnen ook vertrouwen op de bindende bedrijfsregels van onze leverancier. Als u meer informatie wilt over het relevante overdrachtsmechanisme of aanvullende informatie over de overdrachten, kunt u deze verzoeken indienen met behulp van de onderstaande contactgegevens.

5. Uw keuzes en rechten
U hebt de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • Recht van inzage tot informatie over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken, inclusief de categorieën van persoonlijke gegevens die we verwerken, ontvangers van uw persoonsgegevens en doeleinden voor onze verwerking.
 • Recht op rectificatie van onjuiste persoonsgegevens over u, evenals, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, het recht om onvolledige persoonsgegevens te laten aanvullen.
 • Recht op gegevenswissing (verwijdering) van persoonsgegevens over u wanneer: (a) de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt; (b) u trekt uw toestemming in en er zijn geen andere rechtsgronden voor de verwerking; (c) u uw recht op bezwaar uitoefent (zie hieronder) en er geen dwingende legitieme redenen zijn voor de verwerking; (d) de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt; of (e) de persoonsgegevens moet worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons van toepassing is.
 • Recht op beperking van de verwerking (d.w.z. gegevens worden geblokkeerd voor normale verwerking, maar niet gewist) wanneer: (a) u de juistheid van de persoonsgegevens betwist, gedurende een periode die ons in staat stelt de juistheid tecontroleren; (b) de verwerking onrechtmatig is en u zich verzet tegen het wissen van de persoonsgegevens en in plaats daarvan verzoekt om beperking van het gebruik ervan; (c) we de persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor de doeleinden van de verwerking, maar ze zijn door u vereist voor het instellen, uitoefenen of verdedigen vaneen rechtsvordering; (d) u uw recht om bezwaar te maken (zie hieronder) uitoefent in afwachting van de verificatie of onze lgerechtvaarigde gronden zwaarder wegen dan die van u.
 • Wanneer de verwerking is gebaseerd op uw toestemming, het recht om de toestemming in te trekken op elk gewenst moment, zonder de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaand aan een dergelijke intrekking aan te tasten. Houd er rekening mee dat zelfs nadat u ervoor hebt gekozen om uw toestemming in te trekken, we uw persoonlijke gegevens in sommige beperkte omstandigheden kunnen blijven verwerken als we een dergelijke verwerking kunnen baseren op een andere geldige rechtsgrondslag.
 • Wanneer de verwerking is gebaseerd op uw toestemming of op een contract, het recht op gegevensportabiliteit, d.w.z. het recht om een kopie van de gegevens over u in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm naar een andere verwerkingsverantwoordelijke te verzenden zonder belemmering van ons.
 • Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens op basis van onze gerechtvaardigde belangen, op voorwaarde dat er geen dwingende gerechtvaardige redenen zijn voor de verwerking die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering. Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt voor direct marketingdoeleinden, heeft de betrokkene het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens voor dergelijke marketing, waaronder profilering die betrekking heeft op direct marketing.
 • Houd er rekening mee dat we in bepaalde situaties, en afhankelijk van de toepasselijke wetgeving, mogelijk niet in staat of verplicht zijn om aan al uw verzoeken te voldoen, bijvoorbeeld om te voldoen aan een verwijderingsverzoek met betrekking tot informatie die we wettelijk verplicht zijn te bewaren of een dwingend legitiem belang hebben om te bewaren.
 • We kunnen u een redelijke vergoeding in rekening brengen als u om extra kopieën van uw persoonlijke gegevens vraagt of buitensporige verzoeken indient. Als we uw verzoek niet kunnen honoreren, of voordat we een vergoeding in rekening brengen, zullen we u uitdrukkelijk informeren. Voor zover praktisch uitvoerbaar en vereist door de wet, zullen we derden met wie we uw persoonsgegevens hebben gedeeld op de hoogte stellen van elk verzoek tot correctie, verwijdering en / of beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Houd er rekening mee dat we niet kunnen garanderen dat derden onze kennisgeving zullen opvolgen en we raden u aan om rechtstreeks contact op te nemen met die derden.
 • Klik hier om uw verzoek om privacyrechten in te dienen: www.assurant.com/dataprotection/eu. U kunt ook op een andere manier contact met ons opnemen of door gebruik te maken van de onderstaande contactgegevens.
 • U hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij uw lokale Toezichthoudende Autoriteit, de Autoriteit Persoonsgegevens

6. Bewaartermijn
We bewaren persoonsgegevens die u verstrekt zo lang als dat nodig is om de Service te leveren. We kunnen uw persoonsgegevens bewaren als redelijkerwijs noodzakelijk om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, te voldoen aan wettelijke vereisten, geschillen op te lossen, fraude en misbruik te voorkomen of deze kennisgeving en onze gebruiksvoorwaarden af te dwingen. We kunnen persoonsgegevens voor een beperkte periode bewaren als daarom wordt gevraagd door wetshandhavingsinstanties. Onze klantenondersteuning kan informatie bewaren zolang als nodig is om ondersteuningsgerelateerde rapportages en trendanalyses te bieden, maar we verwijderen of de-personaliseren transactiegerelateerde gegevens over het algemeen in overeenstemming met deze verklaring.  Daarnaast houden we logboeken en back-ups bij voor beveiligings-, foutopsporing- en site-stabiliteitsdoeleinden gedurende maximaal 30 dagen.

7. Informatiebeveiliging
We hebben veiligheidsmaatregelen geïmplementeerd die zijn ontworpen om uw persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met industrienormen. We hebben maatregelen getroffen om de toegang tot persoonsgegevens te beperken tot die personen van wie we weten dat ze een legitiem doel hebben om toegang te hebben tot dergelijke informatie. We handhaven fysieke, elektronische en procedurele waarborgen. We volgen algemeen aanvaarde normen die zijn ontworpen om de persoonsgegevens die aan ons wordt verstrekt te beschermen, zowel tijdens de verzending en zodra we deze hebben ontvangen. We eisen van degenen die diensten voor ons leveren en aan wie we persoonsgegevens verstrekken om dergelijke informatie veilig en vertrouwelijk te houden. Geen enkele methode van overdracht via internet of methode van elektronische opslag is echter volledig veilig. Daarom kunnen we de absolute veiligheid ervan niet garanderen.

8. Geautomatiseerde besluitvorming en profilering
Over het algemeen maken wij geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profilering. Waar nodig zullen wij u in individuele gevallen afzonderlijk informeren over dergelijke verwerkingen.

9.Minimumleeftijd
We verzamelen niet bewust persoonsgegevens van iemand jonger dan 18 jaar.  U moet ten minste 18 jaar oud zijn om de Service te gebruiken.

10. Wijzigingen in deze Verklaring
We kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Als we belangrijke wijzigingen aanbrengen in onze Verklaring, zullen we u hiervan op de hoogte stellen door middel van een kennisgeving via de service. Lees de wijzigingen zorgvuldig door.

11. Neem contact met ons op
Voor vragen van klanten kunt u contact met ons opnemen via: Assurant Europe Services B.V, Paasheuvelweg 1, 1105 BE Amsterdam, of klik op Contact opnemen

Klik hier om uw privacyverzoek in te dienen: www.assurant.com/dataprotection/eu.

Voor  uw vragen of opmerkingen met betrekking tot deze Verklaring; schrijf naar Assurant Europe Services B.V, Data Protection Officer, Paasheuvelweg 1, 1105 BE Amsterdam of stuur ons een e-mail op [email protected].

Ingangsdatum februari 2023