Over deze privacyverklaring  

 

Deze privacyverklaring wordt u ter beschikking gesteld door de beheerder en de aanbieder van uw product, zoals hieronder geïdentificeerd (samen “ wij ”, “ ons ”, “ onze ”). Lees deze privacyverklaring om te begrijpen hoe wij de persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en beschermen die u ons verschaft in het kader van het aanbieden van onze producten en diensten aan u.  

 

Wij verbinden ons ertoe om de privacy van onze klanten te beschermen in overeenstemming met de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving.  

 

Wie zijn wij?  

 

Beheerder 

 

 • TWG Services Limited , geregistreerd in Engeland en Wales, ondernemingsnummer 1883565, maatschappelijke zetel Twenty Kingston Road, Staines upon Thames, Surrey TW18 4LG, goedgekeurd en onder het toezicht van de Financial Conduct Authority.  

 

 

Aanbieder van verzekeringsproducten 

 • London General Insurance Company Limited , geregistreerd in Engeland en Wales, ondernemingsnummer 1865673, maatschappelijke zetel Twenty Kingston Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4LG, goedgekeurd door de Prudential Regulation Authority en onder het toezicht van de Financial Conduct Authority en de Prudential Regulation Authority; of  

 • London General Life Company Limited , geregistreerd in Engeland en Wales, ondernemingsnummer 2443666, maatschappelijke zetel Twenty Kingston Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4LG, goedgekeurd door de Prudential Regulation Authority en onder het toezicht van de Financial Conduct Authority en de Prudential Regulation Authority.  

 

Aanbieder van niet-verzekeringsproducten  (VK)  

 • The Warranty Group Services (Isle of Man) Limited geregistreerd  in Man,  ondernemings nummer  094279C,  maatschappelijke   zetel  St George’s Court, Upper Church Street, Douglas, Man, IM1 1EE;   

 •  

 

Persoonsgegevens die wij verzamelen van u  

 

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van u verzamelen in het kader van het aanbieden van onze producten en diensten aan u:  

 • Naam en contactgegevens (bv. postadres, telefoonnummer, e-mailadres, bedrijfsnaam);  

 • Informatie over de polishouder (bv. polisnummer, certificaatnummer, bankrekeningnummer, betaalkaartgegevens, facturatie- en betaalgeschiedenis);  

 • Informatie over vorderingen (vorderingsnummer, datum van en reden voor verlies, gespreksgeschiedenis, details over het verlies, polisreferentienummer en ondersteunende documentatie);   

 • Informatie over gedekte apparatuur (bv. merk, model, serienummer, registratienummer, voertuigidentificatienummer);  

 • Briefwisseling betreffende een specifieke navraag; en  

 • Feedback die u verschaft over onze producten en diensten (inclusief via vragenlijsten over de klantenervaring).  

 

Voor bepaalde van onze producten moeten er mogelijk gevoeligere, bijzondere categorieën van gegevens vertrouwelijk worden verwerkt, zoals medische gegevens. Dergelijke gegevens zullen alleen worden verwerkt opdat wij onze verplichtingen ten aanzien van u kunnen nakomen en strikt volgens de extra wettelijke beschermingen die voor dergelijke gegevens gelden.  

 

U kunt kiezen of u ons deze informatie wil verschaffen. Als u ons bepaalde informatie niet verschaft, is het mogelijk dat wij bepaalde producten en diensten niet aan u kunnen aanbieden.   

 

Persoonsgegevens die wij verzamelen van andere bronnen  

 

Wij verzamelen en gebruiken ook informatie over u van derden waarmee u een verzekeringsproduct of -dienst hebt afgesloten.   

 

Wij zullen uw naam, contactgegevens (inclusief postadres en telefoonnummer), klantennummer en polisinformatie (bv. dekkingsniveau) ontvangen van onze bedrijfspartner (waarmee u een  verzekeringsproduct of -dienst hebt afgesloten) zodat wij uw verzekeringscontract met ons kunnen beheren en uitvoeren.  

 

Ook ontvangen wij informatie over u (met betrekking tot uw identiteit en eerdere vorderingen) van instellingen voor fraudepreventie en vergelijkbare organisaties om ons te helpen beslissingen te nemen over verzekeringspolissen en vorderingen voor u; schuldenaars terug te vinden, schulden te innen, fraude te voorkomen en om uw verzekeringspolis en enige vorderingen te beheren; uw identiteit te controleren om het witwassen van geld tegen te gaan; en aanvullende fraudecontroles uit te voeren, indien nodig bij het nastreven van onze gerechtvaardigde belangen om onze activiteiten te beschermen tegen frauduleuze activiteiten en verschuldigde bedragen te innen.  

 

Hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken  

 

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:  

 • Beheer van uw verzekering of dienstencontract, vervulling van onze verplichtingen jegens u en verstrekking van de uitkeringen onder de verzekering of het dienstencontract, inclusief vorderingenbeheer. Wij gebruiken uw gegevens voor deze doeleinden indien nodig voor het uitvoeren van uw contract met ons.  

 • Voor statistische analyse, het uitvoeren van interne administratieve functies, het verwerken van vragen van klanten, het beheren van klantenrelaties, het beoordelen van de geschiktheid van onze producten en diensten of om contact op te nemen met u (per post, mobiele telefoon, sms of e-mail) om u informatie te verschaffen over verval- en verlengingsdata, belangrijke veranderingen in onze producten en diensten of om uw mening te vragen, bijvoorbeeld door u te vragen om een vragenlijst over klantentevredenheid in te vullen. Wij gebruiken uw gegevens voor deze doeleinden indien nodig voor onze gerechtvaardigde belangen (monitoring en verbetering van onze klantenervaring en beheer van onze interne processen) in lijn met onze afwegingstoetsen. Voor meer informatie over onze gerechtvaardigde belangen en onze afwegingstoetsen kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande informatie.  

 • Voor  marketingdoeleinden in verband met de  producten en diensten die worden aangeboden door onze groep van ondernemingen (waaronder The Warranty Group Services (Isle of Man) Limited, TWG Services Limited, Assurant Europe Services B.V., London General Insurance Company Limited en Assurant Europe Insurance NV), maar u kunt op elk moment contact met ons opnemen als u dergelijke informatie niet langer wenst te ontvangen door  een e-mail te sturen naar ons Customer Relations Team op het volgende adres:  verzekeringen@assurant.com  of door te klikken op de link “uitschrijven” in dergelijke berichten . Wij gebruiken uw gegevens voor  marketing doeleinden op basis van uw  toestemming  in overeenstemming met de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving.  

 • Risicobeoordeling en -beheer (inclusief operationele risico's), het innen van schulden, preventie van fraude en wanbetaling, en beheer van bewijsmateriaal. Wij gebruiken uw gegevens voor deze doeleinden indien nodig voor het nastreven van onze gerechtvaardigde belangen (bescherming van onze activiteiten tegen frauduleuze activiteiten en het innen van verschuldigde bedragen).  

 • Preventie van witwassen van geld, bestrijding van terrorisme en screenings. Wij gebruiken uw gegevens voor deze doeleinden indien nodig om onze wettelijke verplichtingen uit te voeren.  

 

 

 

Hoe wij uw persoonsgegevens delen  

 

Uw persoonsgegevens kunnen worden vrijgegeven aan de volgende partijen op 'need to know'-basis:   

 • Andere ondernemingen in onze groep van ondernemingen.  

 • Aanbieders van producten of diensten (inclusief consulenten, koeriers en reparateurs) waar door ons of door u een beroep op wordt gedaan bij de aankoop of bij de uitvoering van de  verzekering of het dienstencontract .  

 • Andere verzekeringsmaatschappijen (bijvoorbeeld herverzekeraars) en erkende gecentraliseerde systemen voor de controle van vorderingen in de verzekeringssector waar uw gegevens kunnen worden gecontroleerd en bijgewerkt.  

 • Uw autodealer of -fabrikant.  

 • Andere organisaties en overheidsinstanties, zoals wetshandhavingsinstanties, om fraude of andere criminele activiteiten te voorkomen of te detecteren en om te voldoen aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen indien vereist en toegelaten onder de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving. Als u bijvoorbeeld valse of onjuiste informatie verschaft en wij vermoeden dat er sprake is van fraude, delen wij dit met instellingen voor fraudepreventie.  

 • Een koper, opvolger of cessionaris van onze onderneming in het kader van een fusie, overname, schuldfinanciering, verkoop van activa of vergelijkbare transactie, of in geval van insolventie, faillissement of curatele waarbij informatie wordt doorgegeven aan een of meer derden als een van onze bedrijfsactiva.  

 

Internationale gegevensdoorgiften  

 

Met betrekking tot de eerder vermelde doelen, kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven buiten de Europese Economische Ruimte in overeenstemming met de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving. Wij kunnen uw persoonsgegevens bijvoorbeeld doorgeven aan landen die worden beschouwd een passende bescherming voor persoonsgegevens te bieden (zoals het eiland Man). In andere gevallen zullen deze doorgiften worden veiliggesteld door standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie om een gepast niveau van beveiliging en bescherming te garanderen. Dit is bijvoorbeeld het geval wat betreft de doorgifte van persoonsgegevens aan het Verenigd Koninkrijk (in het kader van de uitstap van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie) en de Verenigde Staten van Amerika.  U kunt informatie over deze internationale doorgiften aanvragen en/of verzoeken om een verwijzing naar de waarborgen die worden gebruikt om persoonsgegevens te beschermen, of een kopie van deze waarborgen door contact op te nemen via de onderstaande gegevens.  

 

Hoelang wij uw persoonsgegevens bijhouden  

 

Uw persoonsgegevens zullen in principe niet langer worden bewaard dan nodig voor de eerder vermelde doelen. Dit betekent dat uw persoonsgegevens in principe niet langer zullen worden bewaard dan 7 jaar na de beëindiging of annulering van uw  verzekering of dienstencontract  om vragen, klachten of verzoeken te beantwoorden. Wij kunnen uw persoonsgegevens echter langer bewaren indien dit vereist is om een wet of regelgeving na te leven waaraan wij zijn onderworpen of indien dat vereist is om onze rechten te beschermen of uit te oefenen, voor zover toegelaten onder de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving.   

 

 

 

Informatiebeveiliging  

 

Wij hanteren geschikte wettelijke, organisatorische, fysieke en technische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met de toepasselijke gegevensbeschermings-en beveiligingswetgeving.  Wanneer wij een beroep doen op een externe dienstverlener om namens ons persoonsgegevens te verwerken, moet deze dienstverlener, zoals vereist door de toepasselijke wetgeving, (i) maatregelen treffen om de vertrouwelijkheid en beveiliging van de persoonsgegevens te beschermen en (ii) de persoonsgegevens verwerken zoals geïnstrueerd door ons.  

 

Uw rechten  

 

Conform de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving hebt u het recht op kennisgeving van, toegang tot, gegevensoverdraagbaarheid van, rectificatie van, beperking van de verwerking van en het wissen van de informatie die wij over u bezitten, alsook het recht om uw toestemming in te trekken, het recht op bezwaar en het recht om niet te worden onderworpen aan een louter op geautomatiseerde verwerking gebaseerde beslissing indien die beslissing rechtsgevolgen heeft of u anderszins aanmerkelijk treft. Raadpleeg  deze webpagina  van de Europese Commissie voor nadere informatie over deze rechten. De uitoefening van dergelijke rechten heeft geen absolute gelding en is onderworpen aan de beperkingen volgens de toepasselijke wetgeving.  

 

Voor een kopie van uw persoonsgegevens die wij hebben opgeslagen of voor meer informatie over uw rechten met betrekking tot uw gegevens of om een van uw rechten met betrekking tot uw gegevens uit te oefenen, kunt u contact opnemen met ons via de onderstaande gegevens.  

 

Hoe contact met ons opnemen  

 

Neem voor algemene vragen contact op met ons Customer Relations Team op het e-mailadres:  verzekeringen@assurant.com

 

Neem voor vragen over gegevensbescherming contact op met ons op het e-mailadres dataprotectionofficer@assurant.com of schrijf ons op:  Assurant  postbus 22542, 1100 DA, Amsterdam, Nederland , 

 

U kunt klachten of vragen betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens richten tot de bovenstaande adressen. U kunt ook een klacht indienen bij uw lokale autoriteit voor gegevensbescherming in het land waar u woont, werkt of waar het probleem zich heeft voorgedaan.