Assurant

Beleid inzake privacy en cookies

ACHTERGROND:

De Warranty Group begrijpt dat uw privacy belangrijk is voor u en dat u zich bekommert om de manier waarop uw persoonlijke gegevens online worden gebruikt en gedeeld. Wij respecteren en waarderen de privacy van iedereen die deze website, thewarrantygroup.eu ("onze site") bezoekt en zullen persoonlijke gegevens alleen verzamelen en gebruiken op de manieren die hier worden beschreven, en op een manier die in overeenstemming is met onze verplichtingen en uw rechten onder de wet.

Lees dit privacybeleid aandachtig door en zorg ervoor dat u het begrijpt. Uw aanvaarding van ons privacybeleid wordt geacht te hebben plaatsgevonden bij uw eerste gebruik van onze site. U dient dit Privacybeleid te lezen en te accepteren wanneer u zich aanmeldt voor een Account. Als u dit privacybeleid niet accepteert en er niet mee instemt, moet u onmiddellijk stoppen met het gebruik van onze site.

1. Definities en interpretatie

In dit beleid hebben de volgende termen de volgende betekenis:

"Account" betekent een account dat nodig is om toegang te krijgen tot, en/of gebruik te maken van, bepaalde gebieden en functies van onze site;

“Cookie” betekent een klein tekstbestand dat door onze site op uw computer of apparaat wordt geplaatst wanneer u bepaalde delen van onze site bezoekt en/of bepaalde functies van onze site gebruikt. De details van de Cookies die door onze Site worden gebruikt, worden uiteengezet in paragraaf 13, hieronder;

"Cookie-wetgeving" betekent de relevante delen van de Privacy- en Elektronische Communicatie-richtlijnen (EG) 2003;

"persoonsgegevens" betekent alle gegevens die betrekking hebben op een identificeerbare persoon die direct of indirect uit die gegevens kan worden geïdentificeerd. In dit geval betekent dit persoonlijke gegevens die u via onze site aan ons verstrekt. Deze definitie omvat, waar van toepassing, de definities van de EU-verordening 2016/679 - de algemene verordening gegevensbescherming ("GDPR-verordening").

2. Wat valt onder dit beleid?

Dit Privacybeleid is alleen van toepassing op uw gebruik van onze Site. Onze Site kan links bevatten naar andere websites. Wij hebben geen controle over de manier waarop uw gegevens worden verzameld, opgeslagen of gebruikt door andere websites en adviseren u het privacybeleid van dergelijke websites te controleren voordat u gegevens aan hen verstrekt.

3. Uw rechten

  3.1 Als betrokkene hebt u de volgende rechten op grond van de GDPR, waarvoor dit beleid en ons gebruik van persoonlijke gegevens zijn ontworpen om te handhaven:

      3.1.1 Het recht om geïnformeerd te worden over onze verzameling en ons gebruik van persoonlijke gegevens;

      3.1.2 Het recht op toegang tot de persoonlijke gegevens die wij over u hebben (zie paragraaf 12);

      3.1.3 Het recht op rectificatie als de persoonlijke gegevens over u in ons bezit onnauwkeurig of onvolledig zijn (neem contact met ons op via de gegevens in paragraaf 14);

      3.1.4 Het recht om te worden vergeten - d.w.z. het recht om ons te vragen persoonlijke gegevens die wij over u hebben te verwijderen (wij bewaren uw persoonlijke gegevens slechts voor een beperkte tijd, zoals uitgelegd in paragraaf 6, maar als u wilt dat wij deze eerder verwijderen, neem dan contact met ons op via de gegevens in paragraaf 14);

      3.1.5 Het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken (d.w.z. te verhinderen);

      3.1.6 Het recht op gegevensportabiliteit (het verkrijgen van een kopie van uw persoonlijke gegevens voor hergebruik met een andere dienst of organisatie);

      3.1.7 Het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens door ons voor specifieke doeleinden; en

      3.1.8 Rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering.

  3.2 Als u reden hebt om te klagen over Ons gebruik van uw persoonlijke gegevens, neem dan contact met ons op aan de hand van de gegevens in paragraaf 14. Wij zullen ons uiterste best doen om het probleem voor u op te lossen. Als we niet kunnen helpen, hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit van het Verenigd Koninkrijk, de Information Commissioner's Office.

  3.3 Voor meer informatie over uw rechten kunt u contact opnemen met het Information Commissioner's Office of uw plaatselijke Citizens Advice Bureau.

4. Welke gegevens verzamelen we?

Afhankelijk van uw gebruik van onze site kunnen we enkele of alle van de volgende persoonlijke en niet-persoonlijke gegevens verzamelen (zie ook paragraaf 13 over Ons gebruik van cookies en soortgelijke technologieën)

  4.1 IP-adres, meestal slechts een gedeeltelijk IP-adres;

  4.2 Type en versie van de webbrowser;

  4.3 Besturingssysteem;

  4.4 Een lijst met URL's die beginnen met een verwijzende site, uw activiteiten op onze site en de site waar u naartoe gaat.

5. Hoe en waar slaan we uw gegevens op?

  5.1 Wij bewaren uw persoonlijke gegevens niet langer dan het nodig is om deze te gebruiken zoals hierboven beschreven in artikel 6, en/of zolang wij uw toestemming hebben om deze te bewaren.

  5.2 Sommige of al uw gegevens kunnen buiten de Europese Economische Ruimte ("de EER") worden opgeslagen (de EER bestaat uit alle EU-lidstaten plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein). U wordt geacht dit te aanvaarden en ermee in te stemmen door gebruik te maken van onze site en informatie aan ons te verstrekken. Als we gegevens buiten de EER opslaan, zullen we alle redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw gegevens net zo veilig worden behandeld als in het Verenigd Koninkrijk en in het kader van de Data Protection Act.

  5.3 Beveiliging van gegevens is erg belangrijk voor ons, en om uw gegevens te beschermen hebben we passende maatregelen genomen om de gegevens die via onze site worden verzameld, te beschermen en te beveiligen.

6. Delen we uw gegevens?

  6.1 Wij kunnen statistieken over het gebruik van onze site opstellen, met inbegrip van gegevens over verkeer, gebruikspatronen, gebruikersnummers, verkoop en andere informatie. Al deze gegevens worden geanonimiseerd en bevatten geen persoonlijk identificeerbare gegevens, noch geanonimiseerde gegevens die met andere gegevens kunnen worden gecombineerd en worden gebruikt om u te identificeren. Wij kunnen dergelijke gegevens van tijd tot tijd delen met derden zoals potentiële beleggers, gelieerde ondernemingen, partners en adverteerders. Gegevens worden alleen gedeeld en gebruikt binnen de grenzen van de wet.

  6.2 Soms maken we gebruik van externe gegevensverwerkers die buiten de Europese Economische Ruimte ("de EER") zijn gevestigd (de EER bestaat uit alle EU-lidstaten plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein). Wanneer we persoonlijke gegevens doorgeven buiten de EER, zullen we alle redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw gegevens net zo veilig worden behandeld als in het Verenigd Koninkrijk en in het kader van de GDPR.

7. Wat gebeurt er als ons bedrijf van eigenaars verandert?

  7.1 Van tijd tot tijd kunnen wij ons bedrijf uitbreiden of inkrimpen en dit kan de verkoop en/of de overdracht van zeggenschap over ons bedrijf of een deel daarvan inhouden. Alle persoonlijke gegevens die u hebt verstrekt zullen, voor zover relevant voor een deel van ons bedrijf dat wordt overgedragen, samen met dat deel worden overgedragen en de nieuwe eigenaar of nieuwe partij die zeggenschap heeft zal, onder de voorwaarden van dit Privacybeleid, toestemming hebben om die gegevens alleen te gebruiken voor dezelfde doeleinden waarvoor zij oorspronkelijk zijn verzameld door ons.

  7.2 Indien uw gegevens op een dergelijke manier worden overgedragen, wordt u vooraf gecontacteerd en van de wijzigingen op de hoogte gebracht. Wanneer u gecontacteerd wordt, krijgt u de keuze om uw gegevens te laten verwijderen of achterhouden van de nieuwe eigenaar of controller.

8. Hoe kunt u uw gegevens beheren?

Naast uw rechten op grond van het GDPR, zoals uiteengezet in paragraaf 4, kunt u bij het verstrekken van persoonlijke gegevens via onze site de mogelijkheid krijgen om ons gebruik van uw gegevens te beperken.

9. Uw recht om informatie achter te houden

  9.1 U kunt toegang krijgen tot bepaalde delen van onze site zonder dat u daarvoor gegevens hoeft te verstrekken. Echter, om alle functies en functies die beschikbaar zijn op onze site te gebruiken, kan het nodig zijn om bepaalde gegevens in te dienen of het verzamelen van bepaalde gegevens toe te staan.

  9.2 U kunt Ons gebruik van cookies beperken. Zie paragraaf 13 voor meer informatie.

10. Hoe hebt u toegang tot uw gegevens?

U hebt het recht om een kopie te vragen van uw persoonlijke gegevens die wij in ons bezit hebben. Wij zullen alle informatie in antwoord op uw verzoek gratis verstrekken. Neem contact met ons op voor meer informatie op EU.DPO@thewarrantygroup.com of via de contactgegevens hieronder in rubriek 14.

11. Ons gebruik van cookies

  11.1 Onze Site kan bepaalde Cookies van de eerste partij op uw computer of apparaat plaatsen of openen. Cookies van de eerste partij zijn cookies die rechtstreeks door ons worden geplaatst en alleen door ons worden gebruikt. Wij gebruiken cookies om uw ervaring van onze site te vergemakkelijken en te verbeteren en om onze producten en/of diensten aan te bieden en te verbeteren. Wij hebben deze Cookies zorgvuldig gekozen en hebben maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat uw privacy en persoonlijke gegevens altijd worden beschermd en gerespecteerd.

  11.2 Alle Cookies die door en op onze Site worden gebruikt, worden gebruikt in overeenstemming met de huidige Cookiewetgeving.

  11.3 Voordat er cookies op uw computer of apparaat worden geplaatst, verschijnt een popup Cookie Toestemming waarin u om toestemming wordt gevraagd om deze cookies in te stellen. Door uw toestemming te geven voor het plaatsen van cookies stelt u ons in staat u de best mogelijke ervaring en service te bieden. U kunt desgewenst toestemming voor het plaatsen van cookies weigeren; het is echter mogelijk dat bepaalde functies van onze Site niet volledig of niet naar behoren functioneren.

  11.4 Bepaalde functies van onze Site zijn voor het functioneren afhankelijk van cookies. De Cookie-wetgeving beschouwt deze Cookies als "strikt noodzakelijk". Deze cookies worden hieronder in paragraaf 13.5 weergegeven. Er wordt geen toestemming gevraagd voor het plaatsen van deze Cookies, maar het is nog steeds belangrijk dat u zich hiervan bewust bent. De volgende cookies van de eerste partij kunnen op uw computer of apparaat worden geplaatst:

Name of CookiePurposeStrictly Necessary
visitor_idXXXXXX-hashInternal cookie, doesn't store personal information and stores value in encrypted formatYes
visitor_idXXXXXXInternal cookie, doesn't store personal information and stores value in encrypted formatYes
_gat_UA-26432657-3Used to identify our Google Analytics accountYes
_gaUsed to identify users anonymously for analytics purposesNo
_gidUsed to identify users anonymously for analytics purposesNo
_gatUsed to throttle requests for analytics purposesNo
has_jsUsed to confirm if a visitor's browser has Javascript enabled to allow the proper functioning of the siteYes
has_jsUsed to confirm if a visitor's browser has Javascript enabled to allow the proper functioning of the siteYes
_hp2_ses_props.XXXXXXXXXXUsed to track user behavior on the site, which allows us to better understand how users are using the siteYes
_hp2_id.XXXXXXXXXXUsed to track user behavior on the site, which allows us to better understand how users are using the siteYes

11.5 Naast de controles die wij bieden, kunt u ervoor kiezen om niet-essentiële cookies in uw internetbrowser in of uit te schakelen. Met de meeste internetbrowsers kunt u ook kiezen of u alle cookies of alleen die van derden wilt uitschakelen. Standaard accepteren de meeste internetbrowsers cookies, maar dit kan worden gewijzigd. Raadpleeg voor meer informatie het helpmenu in uw internetbrowser of de documentatie die bij uw apparaat is geleverd.

  11.6 U kunt ervoor kiezen om cookies op uw eigen computer of apparaat te allen tijde te verwijderen, maar u kunt ook informatie kwijtraken die u in staat stelt sneller en efficiënter toegang te krijgen tot onze Site, inclusief, maar niet beperkt tot, inlog- en personalisatie-instellingen.

  11.7 Het wordt aanbevolen dat u uw internetbrowser en besturingssysteem up-to-date houdt en dat u de hulp en begeleiding van de ontwikkelaar van uw internetbrowser en de fabrikant van uw computer of apparaat raadpleegt als u niet zeker bent over het aanpassen van uw privacyinstellingen.

12. Ons contacteren

Als u vragen hebt over onze site of dit privacybeleid, neem dan contact met ons op via e-mail op EU.DPO@thewarrantygroup.com of per post op TWENTY Kingston Road, Staines-upon-Thames, Surrey TW18 4LG. Gelieve ervoor te zorgen dat uw vraag duidelijk is, in het bijzonder als het een verzoek is om informatie over de gegevens die wij over u hebben (zoals in paragraaf 12 hierboven).

13. Veranderingen in ons Privacybeleid

We kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen (bijvoorbeeld als de wet verandert). Alle wijzigingen worden onmiddellijk op onze site geplaatst en u wordt geacht de voorwaarden van het privacybeleid te hebben aanvaard bij uw eerste gebruik van onze site na de wijzigingen. Wij raden u aan deze pagina regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven.